Algemene voorwaarden ADLEY NEDERLAND BV

Algemene verkoopvoorwaarden

 

Adley Nederland B.V. (“Adley”)

 

Mr. B.M.Telderstraat 7 • 6842 CT Arnhem • Nederland

 

BTW: NL8625.439.27.B01 • KvK: 82625182

 


 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle   overeenkomsten met Adley en alle gelieerde ondernemingen die gebruikmaken van de handelsnaam Adley en deze algemene voorwaarden op hun overeenkomsten van toepassing hebben verklaard. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en (overige) (rechts)handelingen van Adley en alle aan haar gelieerde ondernemingen, zelfs indien die handelingen niet leiden tot of geen verband houden met een overeenkomst.

 

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van (potentiële) kopers van de producten van Adley (hierna: de “koper”) wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

 

3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst met de koper om ongeacht welke reden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, komen Adley en de koper de inhoud van een nieuwe bepaling overeen die de oorspronkelijke zo dicht mogelijk zal benaderen.

 

4. Alle wijzigingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk door Adley en de koper te worden overeengekomen.

 

5. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

 

6. De koper kan geen rechten ontlenen aan mondelinge toezeggingen van Adley, tenzij en voor zover deze door de Adley schriftelijk zijn bevestigd.

 

7. Adley is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden 14 kalenderdagen na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden door Adley aan de koper zijn verzonden in werking.

 


 

2. Aanbiedingen

 

1. Alle aanbiedingen gedaan door Adley zijn vrijblijvend en de koper kan hier geen enkel recht aan ontlenen, zelfs niet als deze aanbiedingen een acceptatieperiode bevatten. Aanbiedingen vervallen na verloop van 30 dagen na dagtekening.

 

2. Adley heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding  tot en met de tweede werkdag na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen.

 

3. In aanbiedingen vermelde prijzen zijn vermeld in Euro

 

exclusief btw en exclusief andere belastingen of heffingen van overheidswege en zijn, tenzij schriftelijk anders vermeld, gebaseerd op levering ’af fabriek’ (Ex Works; EXW Incoterms 2020) en gebaseerd op het op het moment van aanbieding geldende prijsniveau van materialen, arbeids-, vervoers-, verzekeringskosten, (invoer-)rechten, belastingen, heffingen,valutakosten en andere kostprijsbepalende factoren en exclusief kosten van montage en verpakking.Verpakking staat ter beoordeling van Adley, wordt tegen kostprijs berekend en wordt niet teruggenomen.

 

4. Een aanbieding vervalt indien (een deel van) de materialen of onderdelen, waarop de aanbieding (mede) ziet, na het uitbrengen van een aanbieding niet meer beschikbaar zijn.

 

5. Kennelijke vergissingen, leemtes, omissies of fouten in de offerte of aanbieding, de orderbevestiging of andere mededelingen binden Adley niet.

 

6.  Als de aanbieding niet wordt geaccepteerd heeft Adley  het recht om alle kosten die zij heeft moeten maken voor het doen van de aanbieding door te berekenen aan de koper.

 

 

 

3. Overeenkomsten

 

1De overeenkomst tussen de koper en Adley  en aanvullingen of wijzigingen daarvan  komen tot stand en zijn voor Adley slechts bindend, behoudens herroeping op grond van artikel 2.2, zodra een bevoegde vertegenwoordiger van Adley deze schriftelijk heeft bevestigd of zodra Adley  is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst.

 

2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of materialen.

 

3. Afspraken met of toezeggingen door medewerkers zijn voor Adley niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Adley  zijn bevestigd.

 

4. Wijziging van een overeenkomst is slechts mogelijk met voorafgaande schriftelijke instemming van Adley.

 

 

 

4. Prijzen

 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de prijzen waarnaar wordt verwezen in de aanbieding in Euro, exclusief btw en exclusief andere belastingen of heffingen van overheidswege, verpakking en montagekosten, en worden gebaseerd op levering ‘af fabriek’ Nederland (Ex Works; EXW  Incoterms 2020) en zijn exclusief kosten van montage en verpakking.

 

2. Elke prijs die door Adley wordt gehanteerd is mede gebaseerd op factoren die de kostprijs bepalen inclusief btw maar niet beperkt tot de bestaande monetaire voorwaarden, arbeidskosten en prijzen van (grond) materialen, vervoers- en verzekeringskosten, (in- en uitvoer-)rechten, belastingen, heffingen, valutawisselingen en andere kostprijsbepalende factoren, op het moment dat de betreffende overeenkomst wordt aangegaan.

 

3. In het geval prijzen van een of meer van deze componenten stijgen na het afsluiten van een overeenkomst maar voordat de betreffende producten zijn geleverd, is Adley gerechtigd om prijsstijgingen door te berekenen aan de koper, zelfs indien is overeengekomen dat de prijzen vast zijn. Adley zal de koper van een prijsstijging op de hoogte brengen.

 


 

5. Levering

 

1. De levertijd wordt bij benadering vastgesteld door Adley  en zal in geen geval geacht worden een fatale termijn te zijn, zelfs niet als een einddatum of periode is overeengekomen.

 

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering plaats ’af fabriek’ (Ex Works; EXW Incoterms 2020) op de bedrijfslocatie van Adley op het moment dat Adley  de zaken voor de koper in haar bedrijfslocatie afscheidt en voor verzending gereed legt. De geleverde zaken en opslag, laden, transport, verzekering  en lossen zijn vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper.

 

3. De koper is verplicht om de gekochte zaken onmiddellijk in bezit te nemen zodra deze aan haar worden aangeboden. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de afname- en overige verplichtingen van de koper. Indien de koper de zaken niet in haar bezit neemt, zullen de zaken beschouwd worden als zijnde geleverd op het moment dat Adley deze heeft aangeboden, waarna Adley de producten op kosten en risico van de koper zal opslaan. Adley hoeft geen verzekering af te sluiten voor de zaken die in dat geval worden opgeslagen. De koper  is gehouden alle kosten die Adley maakt of schade die Adley  lijdt als gevolg van een aan de koper toerekenbare vertraging in de levering  te voldoen.

 

4. Een overschrijding van de afgesproken levertijd geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding of ontbinding.  De koper vrijwaart Adley voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

 

5. Adley mag de te leveren zaken in gedeelten leveren. Adley heeft het recht om betaling te eisen voor elke gedeeltelijke levering voordat zij overgaat tot levering van een volgende.

 

6. Adley is nooit gehouden tot nalevering van eventuele tekorten van minder dan 10% van het overeengekomen gewicht. Een tekort van minder dan 10% leidt nooit tot aansprakelijkheid van Adley. Indien de geleverde hoeveelheid afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid, wordt het factuurbedrag dienovereenkomstig aangepast.

 

 

 

6. Betaling 

 

1. Betaling vindt zonder korting, verrekening of opschorting plaats  door middel van overschrijving op bankrekeningnummer BE68 3632 1225 4834 dat op de factuur is vermeld. In geen enkel geval zal de klant op een ander dan bovenstaand bankrekeningnummer betalen. In het geval dat de klant toch op een ander bankrekeningnummer betaalt, zal de factuur als onbetaald worden beschouwd.

 

2. Adley heeft te allen tijde het recht om betalingen in termijnen en/of (volledige) vooruitbetaling te eisen.

 

3. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden is de koper verplicht, op verzoek van Adley, om voldoende zekerheid tot betaling te stellen, ten tijde van of na het afsluiten van de overeenkomst. Indien de koper geen of onvoldoende zekerheid stelt binnen de gestelde periode, dan zal zij onmiddellijk in gebreke zijn. In dat geval is Adley gerechtigd om de overeenkomst op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden en haar schade te vorderen van de koper.

 

4. In geval van: niet, niet tijdige of niet volledige betaling; faillissement van de koper of een ingediende aanvraag tot surséance van betaling of faillissement;  (conservatoir) beslag dat ten laste van zaken de koper is gelegd; ontbinding of beëindiging van de onderneming van de koper; is de koper van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim, en is Adley gerechtigd om zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade of kosten, en zonder afstand te doen van enig ander recht, haar verplichtingen op te schorten of een overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of tussentijds te beëindigen en worden alle betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan Adley toekomende rechten, zoals opschortings- en retentierechten.

 

5. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling is de koper onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de koper rente verschuldigd aan Adley. De rente bedraagt 1 % per maand, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente, indien deze hoger mochten zijn. Voor het berekenen van de rente wordt een gedeeltelijke maand beschouwd als een volledige maand.

 

6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering en inning van door de koper aan Adley verschuldigde en niet tijdig ontvangen betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag.

 

7. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

 

8. Door de koper gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de facturen die het langst opeisbaar zijn voor vorderingen van Adley waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

9. Adley is steeds gerechtigd om haar - al dan niet opeisbare - vorderingen op de koper te verrekenen met vorderingen die de koper heeft op aan Adley gelieerde vennootschappen en ondernemingen. Adley is tevens bevoegd vorderingen van de koper op aan Adley gelieerde vennootschappen en ondernemingen te verrekenen met vorderingen van Adley op de koper. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van de koper is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan Adley te zijn verleend.

 

 

 

7. Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Adley behoudt de eigendom van de op grond van enige overeenkomst aan de koper  afgeleverde en af te leveren zaken totdat de koper :

 

 de koopprijs van alle producten, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft voldaan, en

 

 alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Adley ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomst(en), en

 

 de vorderingen heeft voldaan die Adley op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de in de overeenkomst(en) bedoelde verplichtingen.

 

2. Zolang de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen als bedoeld in lid 1 heeft voldaan, verplicht de koper  zich jegens Adley om het geleverde met de nodige zorgvuldigheid  en als herkenbaar eigendom van Adley te behandelen, verzekerd te houden en  niet te verpanden of anderszins tot zekerheid laten strekken van andere vorderingen dan die van Adley, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar.

 

3. Nadat Adley een beroep heeft gedaan op haar eigendomsvoorbehoud kan zij de geleverde zaken terugnemen. De koper zal Adley toegang verschaffen tot de locatie waar de zaken zijn opgeslagen.

 

4. De koper dient Adley onverwijld op de hoogte te stellen zodra een derde een recht pretendeert met betrekking tot eigendomsvoorbehoudzaken, dan wel de vorderingen en zaken waarop een pandrecht van rust.

 


 

 

 

8. Garantie

 

1. Op geleverde gebruikte producten wordt door Adley geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

2. Voor geleverde producten met fabrieks- en of importeursgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen, zulks met in achtneming van het in punt 1 hieronder bepaalde. In alle andere gevallen wordt door Adley geen garantie verstrekt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Op door Adley geleverde monsters, die ten allen tijde uitsluitend geleverd worden voor het verrichten van proeven wordt nimmer garantie verstrekt. Voorts wordt geen garantie verstrekt in geval door Adley geleverde producten worden gebruikt en toegepast in combinatie met andere al dan niet door Adley geleverde producten, tenzij de mogelijkheid van een dergelijk gebruik of toepassing in combinatie met andere producten door Adley schriftelijk is medegedeeld.

 

3. De aansprakelijkheid onder de garantie beperkt zich tot gehele of gedeeltelijke gratis herlevering indien de geleverde producten materiaal- of fabricage fouten vertonen of buiten de normale specificatie toleranties liggen. Verdere garanties zijn uitgesloten doordat de verwerking en toepassing van de geleverde zaken en producten buiten invloed van Adley ligt.

 

4. Toezeggingen van de fabrikant en/of importeur buiten de door hen gestelde garantiebepalingen binden Adley op geen enkele wijze en kunnen Adley derhalve nimmer worden tegengeworpen.

 

5. De garantie is niet van toepassing als de gebreken het resultaat zijn van, normale slijtage; externe invloeden (zoals brand, extreme hitte of vochtigheid, verandering van agressiviteit van stof(fen) in het milieu, onvoorziene chemische invloeden); oneigenlijk gebruik; een gebrek aan of onjuist behoorlijk onderhoud of met onjuist materiaal; opslag, installatie, montage, aanpassing of herstel door de koper of door derden; directe of indirecte beschadiging(en) na levering, door welke oorzaak dan ook; enig handelen of nalaten in strijd met technisch advies en/of leveranciers voorschriften; al dan niet opzettelijk toebrengen van schade aan de geleverde zaak, al dan niet door (een) derde(n) en/of kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid van de geleverde zaak.

 

6. De garantie geldt slechts indien de koper aan al zijn verplichtingen jegens Adley heeft voldaan.

 

7. Vanwege (mogelijk wisselende) omstandigheden tijdens transport, opslag, verwerking, substraatgebruik of producttoepassing (buiten weten en buiten invloedsfeer van Adley) adviseert Adley met klem om voldoende tests uit te voeren om zeker te stellen dat de producten geschikt zijn voor de beoogde processen en toepassingen.

 

8. De koper draagt alle verantwoordelijkheid voor het bepalen van de geschiktheid van de producten en materialen in zijn toepassing. De koper dient daartoe zijn eigen testen uitvoeren en advies in te winnen. Adley kan adviseren en testen maar kan  nooit of te nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de geschiktheid van haar producten en materialen voor de toepassing die de koper voor ogen heeft. Het is uitsluitend de beslissing en de bevoegdheid van de koper om  de producten en materialen in te zetten in zijn processen. De koper draagt er de volledige verantwoordelijkheid en risico voor.        

 

9. Voorts rust op de koper en gebruiker de verplichting om de producten en materialen met gepaste zorg en in overeenstemming met regelgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu te gebruiken. Adley adviseert voor het gebruik de veiligheidsinformatiebladen te raadplegen

 

 

 

9. Keuring en klachten

 

1. Onmiddellijk nadat Adley producten heeft geleverd dient de koper deze te controleren op deugdelijkheid. De koper moet het aantal controleren en de zaken nakijken op enige direct zichtbare gebreken en deze gebreken noteren (op de vrachtbrief). Tevens dient de koper Adley zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 werkdagen na de levering, schriftelijk op de hoogte te stellen van de gebreken en deze nauwkeurig te beschrijven. Bij afwezigheid van een tijdige mededeling  wordt het gebrek geacht te zijn aanvaard door de koper.

 

2. Bovendien moet de koper het artikel zorgvuldig controleren op andere gebreken dan de in lid 1 genoemde gebreken binnen 30 werkdagen na de levering, doch in ieder geval voordat de producten worden verwerkt, en indien een defect zich voordoet zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen deze periode van 30 dagen, een schriftelijke klacht indienen bij Adley waarin het gebrek nauwkeurig wordt beschreven.

 

3. Klachten met betrekking tot de facturen van Adley  moeten schriftelijk worden ingediend bij Adley binnen 8 werkdagen na de factuurdatum.

 

4. Er dient binnen de voornoemde termijnen worden geklaagd op straffe van verval.

 

5. Adley heeft het recht om van de koper te  verlangen dat  de geleverde producten ter zake waarvan de koper tijdig en op de juiste wijze heeft geklaagd of een door Adley  te bepalen representatief gedeelte daarvan, op  kosten van de koper aan Adley retourneert, opdat Adley in staat is om de geuite klacht op haar juistheid te controleren. De retourzending aan Adley en opslag van de zaken waarop de klacht betrekking heeft, geschieden voor rekening en risico van de koper.

 

6. Reclames met betrekking tot geleverde producten ontheffen de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

 


 

10. Beperking aansprakelijkheid

 

1. De totale aansprakelijkheid van Adley wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (indien van toepassing de levering van producten) of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een (met de koper overeengekomen) garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs van de betreffende overeenkomst (exclusief btw) waarbij een reeks van gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis. Indien de schade echter gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van

 

Adley, zal de aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

 

2. Adley is in geen geval aansprakelijk voor:

 

(i) indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; en

 

(ii) overlijden of lichamelijk letsel van werknemers van de koper, ongeacht de oorzaak daarvan en ongeacht of het overlijden of lichamelijk letsel geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een handelen of nalaten van Adley haar werknemers of enige andere derde partij.

 

3. De hier uiteengezette beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet grove schuld of grove nalatigheid van de zijde van Adley.

 

4. De koper vrijwaart Adley voor alle vorderingen van derden tot schadevergoeding, kosten of rente, op ongeacht welke grond, in verband met de geleverde producten of voortvloeiend uit het gebruik van onze producten of mondeling advies.

 


 

11. Intellectuele eigendomsrechten

 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de producten, ontwerpen, technische tekeningen, berekeningen, monsters en dergelijke met betrekking tot de producten blijven te allen tijde eigendom van Adley en/of haar toeleveranciers.

 

2. Adley verklaart of garandeert niet dat het gebruik van de producten of processen geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden; het is de verantwoordelijkheid van de koper na te gaan of hij vrij is om in een bepaald rechtsgebied te handelen.

 


 


 


 

12. Overmacht

 

1. Oorlogen, pandemieën en epidemieën, binnenlands oproer, stakingen, brand, explosies, stormen, overstromingen, aardbevingen, overheidsmaatregelen, tekort aan grondstoffen, verkeersopstoppingen, stroom- of internetstoringen of vergelijkbare omstandigheden of een van die omstandigheden die zich voordoet bij leveranciers en, over het algemeen, omstandigheden buiten onze invloedssfeer en/of buiten schuld van Adley, die tot gevolg hebben dat Adley niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, vormen overmacht en geven Adley het recht de overeenkomst op ieder moment geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Adley de koper een schadevergoeding verschuldigd is.

 

2. Adley zal de koper op de hoogte stellen van alle omstandigheden en bijzonderheden die Adley verhinderen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

 

 

 

13. Overdracht

 

1. De koper is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adley enig recht voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen. De beperking van de overdraagbaarheid heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De koper geeft bij voorbaat het recht aan Adley om de rechten voortvloeiende uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

 


 

14. Geheimhouding

 

1. Adley en de koper zijn verplicht tot geheimhouding van elkaars vertrouwelijke informatie en zullen deze uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

 

 

15. Geschillenbeslechting

 

1. Op deze algemene voorwaarden alsmede alle overeenkomsten tussen Adley en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

 

2. Alle geschillen die zich tussen partijen voordoen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van Adley zich te wenden tot de rechtbank die bevoegd is in de vestigingsplaats van de koper.

 

3. De toepasselijkheid van het verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG) wordt expliciet uitgesloten.

 


 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x