Algemene voorwaarden ADLEY NV/SA

Algemene verkoopvoorwaarden

 

Adley NV (“Adley”)

 

Budasteenweg 2A •1830 Machelen• België

 

KBO/BTW: (BE)0419.245.381

 


 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden maken integraal deel uit van onze offertes en gelden bij iedere bestelling van onze producten, met uitsluiting van eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant. Eventuele wijzigingen aan deze voorwaarden kunnen door de partijen worden overeengekomen maar gelden slechts indien ze schriftelijk worden vastgelegd en uitdrukkelijk aanvaard door Adley.

 


 

1.Onze offertes zijn noch bindend, noch definitief. Contracten treden slechts in werking bij ontvangst van onze schriftelijk orderbevestiging of bij uitvoering van de bestelling.

 


 

2. Aansprakelijkheidsbeding - Alle inlichtingen die in onze offertes, onze documentatie of in enige andere correspondentie met onze klanten worden verstrekt, zijn louter ter informatie. De klant moet voor zichzelf uitmaken in hoeverre deze inlichtingen gepast en volledig zijn voor het gebruik dat hij wil maken van onze producten en apparatuur, alsmede voor de bescherming van het milieu en de gezondheid en veiligheid van het personeel. Gezien de wijze waarop en de omstandigheden waarin de producten en de apparatuur worden gebruikt niet onder onze controle vallen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en verlies, van welke aard ook, die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zouden zijn van het gebruik ervan, onverminderd onze aansprakelijkheid voor eventuele directe schade in geval van zware fout, opzet of fraude.   

 


 

3. Levertermijnen - De aangegeven levertermijnen gelden louter ter informatie. Een overschrijding ervan geeft de klant geen recht tot annulering van de bestelling, noch tot het eisen van enige schadevergoeding.  

 


 

4. Transport en leveringen -   De levering gebeurt FCA (free carrier - Incoterms 2020). Het vervoer van onze goederen geschiedt op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer die portvrij worden verstuurd. Een laattijdige levering of niet-levering door de transporteur aan wie wij de goederen hebben toevertrouwd, geldt voor wat ons betreft, als een geval van overmacht. De interpretatie van de gebruikelijke clausules van de internationale handel (EXW, DAP, etc..) zal gebeuren conform de Incoterms 2020.

 


 

5.Klachten - Klachten met betrekking tot het aantal vrachtstukken en de externe schade aan de verpakking worden enkel aanvaard indien geformuleerd bij ontvangst van de goederen en vermeld op de vrachtbrief.

 


 

6. Waarborg- De waarborg op de lijmen en andere chemische producten, op de apparatuur en de wisselstukken is beperkt tot de door de fabrikant verleende waarborg, die op eenvoudig verzoek kan worden verkregen. In het geval dat de fabrikant erkent dat een levering niet-conform hun specificatie is, kan de klant enkel aanspraak maken op de vervanging of terugbetaling van de producten, zonder schadeloosstelling. Iedere klacht met betrekking tot non-conformiteit van de producten moet binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven worden medegedeeld. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, zodra deze termijn verstreken is, wij van iedere verantwoordelijkheid zijn ontlast.

 


 

7. Betalingsvoorwaarden - Onze facturen zijn betaalbaar voor of ten laatste op de vervaldag. De betalingen moeten geschieden per overschrijving op één van de volgende bankrekeningen BE17 4370 1856 4121 of BE 73 2100 2377 5560 of BE 36 3630 5376 1581 die vermeld staan op onze facturen. In geen enkel geval zal de klant op een ander rekeningnummer betalen dan één van de drie bovenstaande. Indien de klant toch op een ander dan de drie bovenstaande bankrekening betaalt, zal de factuur als niet-betaald worden beschouwd. In geval van niet-betaling van de factuur op vervaldag zal ervan rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd zijn alsook een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor de invorderingskosten. Bovendien, na een periode van 30 dagen, te rekenen vanaf de vervaldag zal op het bedrag van de onbetaalde factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een bijkomende schadevergoeding van 15% worden aangerekend. Eenzelfde schadeloosstelling kan worden geëist door de klant als onze betalingsverplichtingen niet worden nageleefd. Iedere levering geldt als een afzonderlijke handeling zodat er geen compensatie kan plaatsvinden wegens terugname, geschillen, kredietnota’s, enz.

 


 

8. Voorbehoud in zake eigendom – De goederen die het voorwerp uitmaken van de verkoop blijven onze exclusieve eigendom zolang de prijs, eventueel te verhogen met interesten en schadevergoeding, niet volledig is betaald. Ingeval de klant de aan Adley toebehorende goederen, zelfs verwerkt, doorverkoopt, draagt hij vanaf heden aan Adley alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze wederverkoop.

 


 

9. Taksen en belastingen – Alle huidige en toekomstige taksen en belastingen, van welke aard ook, zijn ten laste van de klant.

 


 

10. Deelbaarheid – Wanneer een bepaling of deel daarvan niet afdwingbaar is, wordt deze, in de mate waarin zulks vereist is, geacht geen deel te zijn van de Algemene Verkoopvoorwaarden en doet de niet-afdwingbaarheid geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden die onverminderd van kracht blijven. Iedere ongeldige bepaling wordt opnieuw uitgelegd of gewijzigd op zodanige wijze dat het voorgenomen economisch doel bereikt kan worden.

 


 

11. Bevoegdheid – Voor alle geschillen over de uitvoering of de interpretatie van onze Algemene Verkoopvoorwaarden, alsook onze overeenkomsten als dusdanig is alleen de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel bevoegd.

 


 

12. Toepasselijk recht – Enkel het Belgisch recht is van toepassing, zonder effect te geven aan:

 

(i) enig andere strijdige rechtskeuzebeding,

 

(ii) strijdige collisieregels (Belgische of andere),

 

(iii) het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag 1980), 

 

(iv) het   Verdrag van de Verenigde Naties inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken van 1974 en het Verjaringsprotocol van 1980.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x